Westra-interieur

De interieurmakers

10.000e meubel gemaakt in 2017  |  hoge waardering architecten  |  projectinrichting  |  sinds 2005  |  hoge kwaliteit en service

ALGEMENE VOORWAARDEN WESTRA-INTERIEUR BV

1.

De op deze pagina genoemde algemene verkoop voorwaarden zijn van toepassing op alle met Westra-interieur gesloten koopovereenkomsten. Alle andere voorwaarden worden uitgesloten, tenzij deze door Westra-interieur schriftelijk zijn geaccepteerd.


2.

Aanbiedingen op offerte basis van Westra-interieur zijn vrijblijvend, zolang Westra-interieur niet schriftelijk heeft bevestigd dat de aanbieding onherroepelijk is. Orders (waaronder ook begrepen: opdrachten en bestellingen) van koper zijn onherroepelijk tenzij koper schriftelijk de vrijblijvendheid heeft bevestigd. Als bewijs van de koopovereenkomst geldt de (al dan niet door koper ondertekende) orderbevestiging van Westra-interieur of de door haar verzonden factuur. Westra-interieur is steeds gerechtigd een order te weigeren.


3.

De leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch bind het Westra-interieur niet. De opgegeven leveringstermijnen zijn gebaseerd op tijdige levering aan Westra-interieur van het voor de order benodigde materialen en kunnen door Westra-interieur worden verlengd indien deze tijdige levering uitblijft. Overschrijding van de leveringstermijn, om welke reden ook, geeft de koper niet het recht op eenzijdige beëindiging van de overeenkomst of op schadevergoeding. Bij annulering van een doorgevoerde order om wat voor reden ook is Westra-interieur gerechtigd een schadevergoeding op te eisen van tenminste 50 % van het orderbedrag.


4.

Alle door Westra-interieur geleverde goederen blijven haar eigendom totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden van al hetgeen koper vanwege leverantie, rente en kosten aan Westra-interieur is verschuldigd. Indien koper met betaling in gebreke is of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is Westra-interieur gerechtigd de onder eigendoms voorbehoud geleverde goederen terug te nemen die nog bij koper aanwezig zijn. In dat geval verplicht koper zich alle tot het eigendom van Westra-interieur behorende goederen terug te geven en machtigt hij door het aangaan van deze overeenkomst Westra-interieur onherroepelijk de ruimten te betreden waar de goederen zich bevinden.


5.

Elke prijsopgave is vrijblijvend, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen. Indien gedurende het tijdvak tussen de offertedatum en de leveringsdatum de (kost)prijzen een verhoging ondergaan, zal de prijs, met inachtneming van eventuele wettelijke voorschriften, door Westra-interieur dien overeenkomstig worden verhoogd.


6.

Alle door Westra-interieur geleverde goederen zijn specifieke maatwerk opdrachten en kunnen niet terug genomen worden of worden ingeruild. Westra-interieur is dan ook niet aansprakelijk voor verkeerde informatie van haar klanten of keuzes van afmetingen of houtsoorten dan wel afwerking.


7.

De koper is verplicht de geleverde maatwerk meubels onmiddellijk na ontvangst te controleren op aantallen en op beschadigingen. Klachten bij beschadigingen dienen binnen 8 dagen schriftelijk worden vermeld, Westra-interieur behoort het ondeugdelijke maatwerk daarop goed te vervangen dan wel te verhelpen. Slechts na toestemming van Westra-interieur is koper gerechtigd het geleverde te retourneren. Gebreken bij levering ontslaat koper niet van zijn betalingsverplichtingen.


8.

Westra-interieur heeft het recht om levering op te schorten, danwel de overeenkomst geheel of ten dele buitengerechtelijk te ontbinden zonder tot vergoeding van enigerlei schade gehouden te zijn, in geval van overmacht. Daaronder wordt verstaan een omstandigheid buiten de invloedsfeer van Westra-interieur.


9.

Voor niet-waarneembare gebreken die voor het eerst bij gebruik blijken, is Westra-interieur slechts gedurende drie maanden na aflevering aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid beperkt zich tot de verplichting tot vervanging of oplossing van eventuele gebrekkige goederen, mits deze op juiste wijze zijn gebruikt overeenkomstig het doel waarvoor ze zijn geleverd. Elke aansprakelijkheid voor schade, van welke vorm of welke aard ook, ontstaan door gebrekkige levering, tenzij sprake is van opzet of grove schuld, wordt nadrukkelijk uitgesloten. Koper wordt geacht het geleverde op juiste wijze te gebruiken, te behandelen, te reinigen, op te slaan en te onderhouden overeenkomstig het doel waarvoor deze zijn geleverd, bij gebreke waarvan Westra-interieur nimmer op enigerlei wijze tot vervanging of vergoeding gehouden zal zijn.


10.

Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands Recht. Partijen worden geacht domicilie te hebben gekozen in de plaats van vestiging van Westra-interieur. Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Westra-interieur, neemt kennis van de geschillen die met betrekking tot de overeenkomsten van partijen mochten ontstaan of die Westra-interieur als zodanig aanduidt.


11.

Indien en voorzover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en de strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.


Burgum, 1 januari 2011

Terug naar de hoofdpagina